Pregledno poročilo

Pregledno poročilo

 

Po 79. člen Zakona o revidiranju (ZRev-2) objavljamo letno pregledno poročilo za 2014:

1.       Pravna struktura in lastništvo revizijske družbe:

GSS revizijska družba je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo v 100% lastništvu Sebastijana Gorenca

2.       Pripadnost mreži:

Revizijska družba GSS d.o.o.ne pripada nobeni mreži

3.       Upravne strukture revizijske družbe;

Družbo vodi in upravlja direktor Sebastijan Gorenc

4.       Sistema notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe in izjavo upravnega ali poslovodnega organa o učinkovitosti njegovega delovanja;

GSS revizijska družba ima pravilnik o obvladovanju kakovosti revizijskega dela, ki je stopil v veljavo 31.5.2013.Priloga 1. Poslovodni organ izjavlja, da sistem notranjega obvladovanja kakovosti deluje učinkovito.

5.       Podatek o zadnjem opravljenem nadzoru

Zadnji opravljeni nadzor s strani Slovenskega inštituta za revizijo je bil končan v junija 2014. Organ pri svojem nadzoru ni ugotovil pomembnejših nepravilnosti.

6.       Seznam subjektov, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev katerekoli države članice, za katere je družba v zadnjem poslovnem letu izvedla obvezno revizijo;

Vipa Holding d.d.-v likvidaciji. V skladu z MSR smo zavrnili izdajo mnenja.

7.       Izjava o postopkih zagotavljanja neodvisnosti družbe, ki potrjuje tudi, da je bil opravljen notranji pregled spoštovanja zahtev za neodvisnost;

Poslovodstvo izjavlja, da v sprejetju posla vedno preveri ali obstaja tveganje neodvisnosti, v primeru identifikacije, da ni neodvisnosti v skladu ZRev-2 ne sprejme posla.

8.       Izjava o politiki revizijske družbe v zvezi s programom dodatnega strokovnega izobraževanja;

Izjavljamo, da je pooblaščeni revizor v družbi zavezan k rednemu strokovnemu izobraževanju v obliki seminarja in konferenc pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

9.       Finančne podatki revizijske družbe za leto 2014;

·         dogovorjeni postopki:3.600 EUR

·         računovodstvo:7.510 EUR

·         revizija:120.658,91 EUR

·         svetovanje:3.550 EUR

10.    Podatke o osnovi za prejemke pooblaščenih revizorjev revizijske družbe:

Prejemki pooblaščenih revizorjev v družbi so odvisni od obsega in kvalitete opravljenih storitev.